Thông tin chương trình tài trợ học bổng Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET

Submitted byltquang onT4, 10/20/2021 - 09:45
Phòng Quan hệ đối ngoại xin thông tin chương trình tài trợ học bổng Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET cho năm học 2022-2023. Chương trình tài trợ học bổng này cung cấp các học bổng toàn phần và bán phần tại Áo cho nghiên cứu sinh và sinh viên của các trường thành viên của ASEA-UNINET.
 
Hạn chót đăng ký:
- Ngày 01 tháng 3 năm 2022
Cách thức đăng ký:
Trực tuyến tại website: https://www.scholarships.at/default.aspx 
 
 

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1 INFO - Ernst Mach-Grant ASEA-UNINET March 2022.pdf