Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động đối ngoại và phát triển dự án