Chương trình Trại Công nghệ “CommTECH Camp Insight 2019”

Submitted byadmin onT3, 11/06/2018 - 15:44

Thời gian: từ 23/01/2019 đến 05/02/2019

Chương trình bao gồm: khóa học, tham quan thực địa, thực hiện dự án, và học tập văn hóa và nghệ thuật Indonesia.

Thông tin chi tiết: http://international.its.ac.id/commtech-insight-2019

Viện ITS hỗ trợ học bổng toàn phần, hoặc bán phần hoặc một phần cho người tham dự (số lượt có hạn).

Chi tiết liên hệ trên website hoặc Ô. Wahyu qua email: commtech@its.ac.id hoặc internationaloffice.its@gmail.com