Giới thiệu

Ví trí & chức năng

Phòng Quan hệ đối ngoại là đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học An Giang, có chức năng tham mưu, tư vấn, giám sát và chịu trách nhiệm trước Hiệu Trưởng về các hoạt động quan hệ đối ngoại của Trường, đặc biệt là các hoạt động hợp tác quốc tế và các dự án quốc tế.
 

Ký kết với Đại học Khoa học Ứng dụng Darmstadt CHLB Đức - 23-9-2017
Ký kết với Đại học Khoa học Ứng dụng Darmstadt CHLB Đức - 23-9-2017

Nhiệm vụ

 • Tiếp nhận các thông tin từ bên ngoài đến Trường và chuyển thông tin đến các bộ phận chức năng tương ứng (trừ các chức năng cụ thể đã được quy định thuộc nhiệm vụ của các đơn vị khác).
   
 • Có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách, có trình độ và năng lực nhằm thực hiện hiệu quả công tác quan hệ đối ngoại.
   
 • Xây dựng kế hoạch phát triển hợp tác và quảng bá hình ảnh nhà trường.
   
 • Chủ động tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với đối tác bên ngoài (cá nhân, tổ chức) có khả năng, uy tín trong lĩnh vực đào tạo và khoa học để giới thiệu với các đơn vị và đề xuất Hiệu trưởng thiết lập quan hệ hợp tác.
   
 • Duy trì và phát triển các mối quan hệ giữa nhà trường với các cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam, các viện, các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước, và các tổ chức quốc tế.
   
 • Phối hợp với các đơn vị trong trường xây dựng và quản lý các dự án hợp tác quốc tế (dự án có yếu tố nước ngoài, được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cụ thể cho Phòng); tổ chức ký kết các văn bản hợp tác; cử viên chức phụ trách công tác theo dõi thực hiện, đánh giá định kỳ các hoạt động hợp tác đối ngoại.
   
 • Soạn thảo xây dựng các chương trình hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, tiếp nhận các học bổng quốc tế, các chính sách viện trợ. Xây dựng các dự án phát triển, các đề án trong chương trình hợp tác quốc tế do Hiệu trưởng giao.
   
 • Là đầu mối tìm kiếm, xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với các địa phương, cộng đồng… Chủ động khai thác hiệu quả các mối quan hệ này để phục vụ cho sự phát triển của nhà trường.
   
 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế cấp Trường, phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng/triển khai các chương trình giao lưu, trao đổi học thuật với các đối tác.
   
 • Theo dõi, giúp đỡ và quản lý người nước ngoài đến giảng dạy, nghiên cứu học tập tại trường; Hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan cho giảng viên, sinh viên nước ngoài trong thời gian làm việc tại trường.
   
 • Phối hợp với khoa chuyên môn và các đơn vị liên quan quản lý sinh viên nước ngoài tại trường.
   
 • Thực hiện các thủ tục cần thiết theo qui định với các cơ quan quản lý cho các đoàn khách quốc tế đến làm việc và cho công chức, viên chức của Trường đi công tác, hội nghị, học tập ở nước ngoài.
   
 • Thông báo, điều phối các nguồn học bổng quốc tế, nguồn tài trợ quốc tế.
   
 • Dịch thuật tài liệu, thư từ, phiên dịch cho các hội nghị, hội thảo khi được Hiệu trưởng yêu cầu.
   
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

   
Ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường ĐH Khoa học Tự nhiên -Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh-15-11-2017
Ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường ĐH Khoa học Tự nhiên -Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh-15-11-2017