Nhân sự

Nhân sự

TS. Nguyễn Hữu Trí

Chức vụ: TRƯỞNG PHÒNG
DÐ: 0918  028 192
ÐT CQ: 0296 625 6565 - 1052
Email: nhtri@agu.edu.vn

ThS. Lê Hải Yến

Chức vụ: PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
DÐ: 0945707225
ÐT CQ: 0296.6.256.565 - 1711
Email: lhyen@agu.edu.vn

ThS. Võ Thị Kim Hoàng

Chức vụ: Chuyên viên
DÐ: 0919963636
ÐT CQ: 0296.6.256.565 - 1711
Email: vtkhoang@agu.edu.vn

Nguyễn Thị Phương Mai (Đang học thạc sĩ)

Chức vụ: Chuyên viên
ÐT CQ: 0296.6.256.565 - 1711
Email: ntpmai@agu.edu.vn

Huỳnh Thị Tường Vy (Đang học thạc sĩ)

Chức vụ: Chuyên viên
DÐ: 0977727672
ÐT CQ: 0296.6.256.565 - 1711
Email: httvy@agu.edu.vn

Võ Hồng Na Uy

Chức vụ: Chuyên viên
DÐ: 0377763271
ÐT CQ: 0296.6.256.565 - 1711
Email: vhnauy@agu.edu.vn

Nguyễn Trần Mai Oanh

Chức vụ: Chuyên viên
DÐ: 0969745999
ÐT CQ: 0296.6.256.565 - 1711
Email: ntmoanh@agu.edu.vn